Vyhlásenie o ochrane súkromia

Úvod

Spoločnosť Danone s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31344275, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  50097/B (“Danone”) vie, že Vám záleží
na tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú a uvedomujeme si, že ochrana Vášho súkromia je dôležitá.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť Danone získava a spracúva Vaše osobné údaje. Obsahuje informácie o tom, aké údaje získavame, ako ich používame, prečo ich potrebujeme a ako to pre Vás môže byť prospešné.

Ak máte akékoľvek otázky a pripomienky, alebo ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa Vašich práv ako dotknutej osoby, kontaktujte nás na Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Danone.

Základné princípy a náš záväzok na ochranu súkromia

V Danone sa zaväzujeme chrániť Vaše právo na súkromie. Naším cieľom je chrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa u nás nachádzajú, zodpovedne spravovať Vaše osobné ako aj transparentnosť v našich postupov. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme sa zaviazali dodržiavať tieto základné princípy:

● Nie ste povinní poskytovať žiadne osobné údaje, ktoré požadujeme. Ak sa tak však rozhodnete, nemusíme byť schopní poskytnúť vám niektoré služby alebo produkty;

● Vaše údaje získavame a spracúvame iba na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo na konkrétne účely, ktoré s Vami zdieľame a/alebo na ktoré ste nám udelili súhlas;

● Naším cieľom je získavať, spracúvať a používať čo najmenej osobných údajov;

● Keď získavame Vaše osobné údaje, snažíme sa o to, aby boli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie.

● Ak osobné údaje, ktoré získame, už nie sú viac potrebné na žiadne účely a zo zákona pre nás nevyplýva požiadavka ich uchovávať, urobíme všetko preto, aby sme ich vymazali, zničili alebo im trvalo znemožnili byť spojené s identitou konkrétneho jednotlivca;

● Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať, predávať, prenajímať ani poskytovať inak, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Aké osobné údaje získavame?

Osobné údaje, ktoré získavame, sa líšia v závislosti od účelu ich získavania a produktu alebo služby, ktorú Vám poskytujeme. Vo všeobecnosti môžeme získavať priamo od Vás tieto typy osobných údajov:

a) kontaktné údaje Vašej osoby, ako je Vaše meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, adresa a telefónne čísla;
b) platobné údaje, ktoré sa zvyčajne týkajú Vášho mena na faktúre, fakturačnej adresy a údaje o platbe, napr. o Vašej kreditnej karte alebo čísle bankového účtu;
c) hlasové nahrávky;
d) prihlasovacie údaje k účtu, ako je Vaše ID používateľa, používateľské meno a heslo e-mailu. Tieto sú potrebné na vytvorenie osobného používateľského účtu v jednej z našich on-line komunít;
e) komunikácia s nami, ktorá môže obsahovať podrobnosti našich konverzácií prostredníctvom chatu, liniek starostlivosti a/ alebo liniek služieb pre zákazníkov;
f) demografické informácie, ako je Váš vek a pohlavie a preferencie týkajúce sa životného štýlu. Preferencie týkajúce sa životného štýlu môžu zahŕňať Vašu preferenciu pre niektorý z produktov, ktoré ponúkame a Vaše záujmy súvisiace takými produktmi;
g) história prehliadača, ako navštívené stránky, dátum návštevy, miesto, z ktorého boli navštívené a IP adresa;
h) platobné údaje; informácie súvisiace s Vašim zdravím;
i) informácie o iných osobách ako ste Vy, ako sú osobné údaje Vašich rodinných príslušníkoch, keď nám tieto informácie priamo poskytnete;
j) profily na sociálnych sieťach;
k) ak by ste si u nás niekedy podávali žiadosť o zamestnanie, budeme získavať ďalšie osobné údaje, ako Vaše doterajšie zamestnanie, vzdelanie a referencie od zamestnávateľov.

Môžeme o Vás tiež získavať osobné údaje nepriamo, a to vtedy, keď:

a) zdieľate obsah na stránkach sociálnych médií, na webových stránkach alebo aplikáciách súvisiacich s našimi produktmi alebo v odpovedi na náš propagačný materiál na sociálnych médiách; alebo

b) čítame alebo získavame osobné údaje o Vás čítaním informácií získaných inými webovými stránkami (napríklad môžeme umiestniť reklamu na webovú stránku tretej strany a keď kliknete na takúto reklamu, môžeme o Vás a iných návštevníkoch webovej stránky získať informácie za účelom zmerania dosahu a úspechu danej reklamy).

Prečo získavame a používame Vaše osobné údaje?

Získavame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najlepšie on-line prostredie a aby sme Vám mohli poskytnúť služby pre zákazníkov vo vysokej kvalite. Môžeme získavať, uchovávať, používať a poskytovať Vaše osobné údaje najmä na tieto účely:

a) spracovanie Vašich platieb;
b) zaoberanie sa Vašimi otázkami a požiadavkami a posudzovanie a riešenie akýchkoľvek sťažností, žiadostí, či reklamácií;
c) spracúvanie a zodpovedanie Vašich otázok alebo aby sme Vás mohli kontaktovať za účelom poskytnutia odpovede na Vaše otázky a/alebo požiadavky;
d) rozvíjanie a zlepšovanie našich produktov, služieb, komunikačných metód a funkčnosti našich webových stránok;
e) poskytovanie informácií o produktoch, službách, udalostiach a/alebo vzdelávacích materiáloch, pričom niektoré z nich môžu byť propagačného charakteru;
f) spravovanie Vašej registrácie a/alebo prihlásenia na odber informačného letáku alebo inej komunikácie;
g) riadenie našich každodenných obchodných potrieb v súvislosti s Vašou účasťou na našich súťažiach, stávkach alebo propagačných aktivitách alebo požiadavkách;
h) overovanie totožnosti jednotlivcov, ktorí nás kontaktujú telefonicky, elektronickými prostriedkami alebo iným spôsobom;
i) interné školenia a zabezpečovanie kvality;
j) porozumenie a posúdenie záujmov, požiadaviek a meniacich sa potrieb zákazníkov s cieľom zlepšiť našu webovú stránku, naše súčasné produkty a služby a/alebo vyvinúť nové produkty a služby;
k) poskytovanie personalizovaných produktov a komunikácií pre zákazníkov, ako aj odporúčania na produkty pre zákazníkov;
l) realizácia marketingových prieskumov;
m) realizácia spotrebiteľských súťaží, vernostných programov, kongresov a iných zhromaždení;
n) výber zamestnancov.

Môžeme tiež potrebovať Vaše osobné údaje na splnenie si zákonných povinností alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom, ktorý máme s Vami uzavretý. Keď získavame a používame Vaše osobné údaje na účely uvedené vyššie alebo na iné účely, budeme Vás o tom informovať pred alebo v čase získavania osobných údajov.

Keď to bude potrebné, požiadame Vás o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V prípadoch, keď ste súhlasili so spracovateľskými činnosťami, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Vaše práva

Keď spracúvame Vaše osobné údaje, máte nárok na rôzne práva a tieto si môžete kedykoľvek uplatňovať. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv spolu s tým, čo tieto práva pre Vás znamenajú. Vaše práva môžete uplatňovať prostredníctvom našej kontaktnej stránky.

Právo na prístup k Vašim osobným údajom a ich opravu

Máte právo na prístup, opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov, a to
kedykoľvek. Uznávame dôležitosť tohto práva a ak máte záujem uplatňovať
svoje práva, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky.

Právo na prenosnosť údajov

Vaše osobné údaje sú prenosné. To znamená, že je možné ich presúvať, kopírovať alebo elektronicky prenášať. Toto právo môžete však uplatniť iba v prípadoch, keď:

a) spracúvanie je založené na Vašom súhlase;
b) spracúvanie sa uskutočňuje za účelom plnenia zmluvy;
c) spracúvanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami;

Ak máte záujem uplatniť si Vaše právo na prenosnosť údajov, kontaktujte nás,
prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, ak:

a) Vaše osobné údaje už nie sú viac potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sme ich získali; alebo
b) odvoláte súhlas, ktorý ste nám predtým udelili na spracúvanie Vašich osobných údajov a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracúvanie týchto osobných údajov; alebo
c) budete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo
d) budete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na zabezpečenie oprávnených záujmov spoločnosti Danone (ako napríklad zlepšenie celkového užívateľského prostredia na webových stránkach);
e) osobné údaje sa nespracúvajú v súlade so zákonom; alebo
f) Vaše osobné údaje musia byť vymazané v súlade so zákonom.

Ak máte záujem, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, dajte nám prosím vedieť na Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Danone a uskutočníme primerané kroky, aby sme reagovali na Vašu žiadosť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.

Ak osobné údaje, ktoré získavame, už nie sú viac potrebné na žiadne účely a zo zákona nie sme povinní ich uchovávať, urobíme všetko pre to, aby sme ich vymazali, zničili alebo im trvalo znemožnili, aby mohli byť spojené s identitou konkrétneho jednotlivca.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov, ak

a) neveríte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, sú presné; alebo
b) osobné údaje nie sú spracúvané v súlade so zákonom, ale namiesto vymazania osobných údajov by ste uprednostnili, aby sme obmedzili ich spracúvanie; alebo
c) Vaše osobné údaje už viac nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich získali, ale Vy požadujete údaje za účelom vytvorenia, uplatnenia alebo obraňovania právnych nárokov; alebo
d) ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a čakáte na overenie, či Vaše záujmy súvisiace s touto námietkou prevážia nad oprávnenými dôvodmi na spracúvanie Vašich údajov.

Ak máte záujem obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany, prosím, dajte nám vedieť na www.danone.sk/gdprochrana a uskutočníme primerané kroky, aby sme reagovali na Vašu žiadosť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.
Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o tom, ako spracúvame osobné údaje.

Ako ochraňujeme Vaše osobné údaje

Rozumieme, že bezpečnosť Vašich osobných údajov je dôležitá. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme ochraňovali Vaše osobné údaje pred zneužitím, zasahovaním, stratou, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zverejnením. Zaviedli sme niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré majú pomáhať ochraňovať Vaše osobné údaje. Napríklad zavádzame kontroly prístupu, používame firewall a zabezpečené servery a šifrujeme osobné údaje.

Zdieľanie Vašich osobných údajov

Keď zdieľame Vaše osobné údaje s pridruženými osobami a inými organizáciami, vždy sa uisťujeme, že tak robíme iba s organizáciami, ktoré zabezpečujú a chránia Vaše osobné údaje a dodržiavajú príslušné zákony o ochrane osobných údajov rovnakým alebo podobným spôsobom ako my.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať, predávať, prenajímať ani poskytovať iným spôsobom, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Môžeme však Vaše údaje zdieľať, ak je to vyžadované zákonom a/alebo vládnymi orgánmi.

Vaše osobné údaje budú zdieľané s týmito tretími stranami na tieto účely:

Kategória tretích strán:Typ údajov:Účely:
Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti marketingu, služieb a predajaKontaktné údaje (najmä meno a priezvisko, adresa, email, telefón, špecializácia)Realizácia
spotrebiteľských súťaží, vernostných programov, kongresov a iných zhromaždení, distribúcia reklamných materiálov, zasielanie pozvánok na odborné akcie, marketingové prieskumy trhu, priame e-mailové aktivity
Spoločnosti poskytujúce hostingové / cloudové služby a iné služby v oblasti podpory a bezpečnostiVšetky typy osobných údajov, ktoré Danone spracúvaNájom priestoru pre účely uchovávania elektronických údajov, tvorba a prevádzka webových stránok a podpora IT
Poskytovatelia elektronických komunikačných služieb, poštových a doručovacích služieb a poskytovatelia platobných služiebKontaktné údaje (najmä meno a priezvisko, adresa, email, telefón, špecializácia), údaje o bankovom spojeníRealizácia služieb poskytovaných v rámci obchodnej činnosti Danone
Telekomunikačný operátorKontaktné údaje, zdravotný stav a záznamy telefonickej komunikácie z infolinkyZabezpečenie prevádzky infolinky
Odborníci v oblasti zdravotnej starostlivostiKontaktné údaje, zdravotný stav a záznamy telefonickej komunikácie z infolinkySpracovanie a zodpovedanie vašich otázok špecifikovaných v komunikácii s infolinkou
Spoločnosti patriace do skupiny DANONEVšetky typy osobných údajov, ktoré Danone spracúvaRozvíjanie a zlepšovanie našich produktov, služieb a komunikačných metód; pochopenie a posúdenie záujmov, požiadaviek a meniacich sa potrieb zákazníkov; interný audit
Orgány verejnej mociVšetky typy osobných údajov, ktoré Danone spracúvaSplnenie zákonných povinností Danone

 

Zdieľanie údajov na medzinárodnej úrovni

Osobné údaje môžu byť spracúvané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Pri spracúvaní mimo EHP sa Danone uistí, že toto cezhraničné spracúvanie údajov je chránené primeranými zárukami.

Záruky, ktoré používame na ochranu cezhraničného spracúvania údajov, zahŕňajú:

a) vzorové zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. Tieto štandardizované zmluvné doložky poskytujú dostatočné záruky na splnenie požiadaviek primeranosti a bezpečnosti podľa európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov; alebo
b) certifikácie, ktoré preukazujú, že tretie strany mimo EHP spracúvajú osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade s európskym Všeobecným nariadením o ochrane údajov. Takéto certifikácie schvaľuje buď Európska komisia, príslušný dozorný orgán alebo príslušný národný akreditačný orgán v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Pre niektoré služby a produkty môžeme spracúvať Vaše osobné údaje s využitím automatizovaných prostriedkov. V podstate to znamená, že rozhodnutia sa prijímajú automaticky bez ľudského zásahu.

Môžeme tiež spracúvať Vaše osobné údaje na účely profilovania s cieľom predpovedať Vaše správanie na našej webovej stránke alebo produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Ak budeme mať v úmysle využiť takéto metódy, samozrejme Vás o tom budeme informovať a poskytneme Vám možnosť vopred namietať voči použitiu týchto postupov. Môžete nás tiež nás kontaktovať Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Danone za účelom poskytnutia ďalších informácií o tomto spracúvaní.

Cookies a iné technológie

Môžeme o Vás tiež získavať osobné údaje prostredníctvom využitia cookies a iných technológií. Môže tomu byť vtedy, keď navštívite naše stránky alebo stránky tretích strán, keď si zobrazujete naše on-line propagačné akcie alebo používate naše mobilné aplikácie alebo mobilné aplikácie tretích strán a môže to zahŕňať tieto informácie:

a) informácie o prehliadači a operačnom systéme Vášho zariadenia;
b) IP adresu zariadenia, ktoré používate;
c) naše webové stránky, ktoré si prezeráte;
d) odkazy, na ktoré kliknete počas interakcie s našimi službami.

Viac informácií nájdete v našom Vyhlásení o cookies http://www.danone.sk/cookies.html

Ochrana osobných údajov z pohľadu lokálneho práva

Danone sa zaväzuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavať lokálnu právnu úpravu ochrany osobných údajov, a to najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako nás môžete kontaktovať

Skupina Danone ustanovila zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracúvania Vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte nás alebo našu zodpovednú osobu prostredníctvom našej kontaktnej stránky.

Nastavenie cookies

Nezbytné cookies
Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre prevádzku webových stránok a nemôžu byť vypnuté. Obvykle sa nastavujú iba ako reakcia na akciu používateľa, ktorá sa považuje za žiadosť o službu (nastavenie požiadaviek na súkromie, prihlásenie, vyplnenie formulárov atď.). Tieto súbory cookie môžete vypnúť v nastavenia prehliadača, alebo si môžete požiadať o upozornenie, keď je používate, ale niektoré časti stránky nebudú v tomto prípade fungovať.
Analytické cookies
Umožňujú nám zaznamenať počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našich webových stránok. S ich pomocou môžeme zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne a akým spôsobom návštevníci využívajú našu webovú stránku. Ak nepovoľujete používanie týchto súborov cookies, nebudeme vedieť, kedy navštívite naše webové stránky a nedokážeme overiť výkonnosť webových stránok.
Personalizačné cookies
Tieto súbory cookies umožňujú lepšiu a osobnejšie fungovanie. Sú založené buď nami, alebo tretími stranami, ktorých služby dopĺňajú našu stránku. Ak tieto súbory cookies nepovolíte, služby nemusia fungovať správne.
Súbory cookie na zobrazenie zacieleného obsahu
Tieto súbory cookies môžeme na našich webových stránkach nastaviť našimi reklamnými partnermi s cieľom posúdiť záujem používateľa a zobraziť reklamy, ktoré ich zaujímajú na iných webových stránkach. Neukladajú priamo osobné údaje, ale spoliehajú sa na jedinečnú identifikáciu prehliadača používateľa a zariadení pripojených k internetu. Ak nepovoľujete používanie týchto súborov cookies, zobrazia sa reklamy menej špecifické pre vaše záujmy.
Actimel používa cookies na tejto webovej stránke. Po získaní súhlasu používateľa stránky ho budeme používať na meranie a analýzu používania webových stránok (analytických súborov cookie), aby sme ho prispôsobili záujmom používateľa (prispôsobenie súborov cookie) a poskytli mu príslušnú reklamu a informácie (cookies na zacielenie). Používanie stránky bez zmeny nastavení súborov cookie znamená, že budú umiestnené na vašom koncovom zariadení. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o súboroch cookie.